Psychologenhuis 179

Psychologische begeleiding, psychotherapie, opvoedingsondersteuning & coaching

Kinderen en jongeren

Behandelaar

Bieke Boone

Bieke Boone


Doelgroep

Ouders kunnen bij mij terecht met klachten of vragen over het gedrag van hun kinderen of de opvoeding. Dat kan gaan van eenvoudige vragen over driftbuien, slapengaan of straffen en belonen tot specifieke vragen over een ontwikkelingsstoornis of beperking.

Thema's als scheiding, rouw en verlies, driftbuien, zindelijkheid, stress, ADHD, ASS, gedragsproblemen, eet- en slaappatronen, alcohol- of druggebruik en allerhande andere bezorgdheden kunnen aan bod komen. Zodra ouders het gevoel hebben dat ze hun opvoeding niet meer kunnen afstemmen op de noden van hun kind kunnen ze bij mij terecht.

Gezinnen die zich in een verliessituatie bevinden door overlijden, palliatieve zorg of een echtscheiding kunnen bij mij ook terecht voor begeleiding van de kinderen in het gezin of advies naar aanpak.

Manier van werken

Ouders kunnen contact opnemen via telefoon of mail. Hou er wel rekening mee dat de telefoon tijdens gesprekken niet opgenomen wordt. Je kan iets inspreken op de voicemail of een bericht sturen via mail of sms. Dan nemen wij zelf contact op.

Bij een eerste contact maken we een afspraak voor een huisbezoek om een intakegesprek te voeren. Bij dat eerste huisbezoek zijn enkel de ouders aanwezig, dus niet de kinderen, om de vragen en bezorgdheden in kaart te brengen. Het is belangrijk dat alle opvoedingsfiguren binnen het huis hierbij aanwezig zijn.

Op het eind van dat gesprek bekijken we samen wat de nodige stappen kunnen zijn en of opvoedingsondersteuning een antwoord kan bieden op de gestelde vragen. Vaak zal een volgende stap een kennismaking zijn met de kinderen via een gesprek, een observatie of een gezamenlijke activiteit.

Soms kan het daarna voldoende zijn een advies naar aanpak te formuleren. Soms zullen we in kleinere stappen aanpassingen invoeren en inoefenen om weer tot een goede afstemming te komen tussen de noden van het kind en de aanpak van de ouders. Het is belangrijk dat we samen een plan van aanpak op maat van het gezin opstellen.

In dat plan van aanpak kunnen verschillende zaken opgenomen worden:

Het aantal huisbezoeken en de frequentie worden in samenspraak bepaald. Soms kan dat traject naast een therapie voor het kind of de ouder bestaan. Dan is afstemming tussen mij en de betrokken therapeut belangrijk, intensievere samenwerking is mogelijk.

Groeikamp

Zit je kind weleens niet lekker in zijn of haar vel? Zou je zoon/dochter wel baat hebben bij wat oefening in de omgang met anderen? Zou je zoon/dochter wel eens meer mogen geloven in zichzelf of net leren luisteren naar de ander?

Kostprijs

Een huisbezoek/gesprek duurt een uur en kost 50 euro (cash of via Bancontact-app). Via het RIZIV kunt u een terugbetaling krijgen zodat u voor een beperkt aantal sessies maar € 11 betaalt (meer info krijgt u van de therapeut).

Observaties of activiteiten kunnen langer duren en worden per uur aan hetzelfde tarief betaald.

Wettelijk kader voor orthopedagogen

Sinds 1 september 2016 is het beroep van orthopedagoog een onderdeel van geestelijke gezondheidszorg geworden. Het wettelijk kader daarvoor is echter nog in ontwerp.

Door mij te registreren als lid van de Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen engageer ik me wel te handelen volgens de door hen opgestelde deontologische code. Die bestaat uit een heel aantal richtlijnen waar ik me aan moet houden die heel gelijkaardig zijn aan die van erkende klinisch psychologen. De deontologische code is te raadplegen op de website van de VVO.